Regulamin

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających (zwanych dalej „Zwiedzającymi”) konferencję pod nazwą „Combat Sports Performance Summit” (zwana dalej „Konferencją”), organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Sports Performance Consulting z siedzibą w Zielonej Górze pod adresem przy Ochla-Grzybowa 12 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Zielonej Góry w Zielonej Górze. NIP: 9730918548, REGON: 369426463 zwany dalej Organizatorem.

2. Wstęp na teren Konferencji jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów wstępu dostępny jest w rejestracji Konferencji oraz na stronie internetowej www.csp-summit.com

3. Wstęp na teren Konferencji osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.

4. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, po jego wykorzystaniu nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Konferencji na podstawie tego samego biletu.

5. Zwiedzający zobowiązany jest zachować wydrukowany bilet ze swojego adresu e-mail wysłany uprzednio przez Organizatora aż do momentu opuszczenia Konferencji.

6. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie Konferencji możliwe jest tylko za uprzednią zgodą Organizatora, a jeżeli dotyczy pojedynczych stoisk lub eksponatów – również pisemnej zgody uprawnionego Wystawcy.

7. Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp.

8. Podczas zwiedzania Konferencji należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.

9. Uczestnictwo w Konferencji jest dobrowolne, a wejście na ich teren oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Konferencji oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.

10. Na Konferencję mogą nie zostać wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na zażycie narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających.

12. Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Konferencji lub niedostosowania się przez Zwiedzającego do obowiązujących na terenie Konferencji przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.

11. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku ze zwiedzaniem Konferencji.

12. Organizator nie ponosi wobec Zwiedzającego żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Zwiedzającego na terenie Konferencji, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zwiedzającemu na terenie Konferencji przez osobę trzecią.

13. Nie ma możliwości zwrotu wartości finansowej za zakupione bilety. Organizator jednak pozwala na ich przepisanie wskazanym na drodze emailowej osobom trzecim.